Wersje językowe
pytania? zadzwoń!

(+48) 666 111 406 lub napisz biuro@made2wear.pl

Producenci
Regulamin

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

1. Sklep internetowy made2wear.pl prowadzony jest przez: „PIO-POL” Paweł Kwiatkowski, Piotr Kwiatkowski Spółka Cywilna z siedzibą w Ustroniu (95-073)  ul. Wiśniowa 22/24  Poczta Grotniki
numer identyfikacyjny REGON 369632240, NIP 7322189685.

2. Kontakt:

adres: „PIO-POL” Paweł Kwiatkowski, Piotr Kwiatkowski Spółka Cywilna
Ul. Wiśniowa 22/24
95-073 Ustronie ,

Poczta Grotniki
e-mail: biuro@made2wear.pl
tel.: (+48) 506 188 006

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający: „PIO-POL” Paweł Kwiatkowski, Piotr Kwiatkowski Spółka Cywilna, REGON 369632240, NIP 7322189685.
2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
3. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego made2wear.pl
4. Sklep internetowy (Sklep): serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.made2wear.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
5. Towar: produkty prezentowane i sprzedawane w Sklepie Internetowym.
6. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
8. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
10. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t j. Dz.U. z 2017 poz. 683).

III. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.made2wear.pl.
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz platformy allegro.pl;
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [www.made2wear.pl] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


IV. CENY TOWARÓW

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową.
2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz są cenami brutto (zawierają stosownie naliczony podatek VAT).
3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
4. Sklep jest związany ceną Towaru obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Późniejsza zmiana cen Towarów na stronie www.made2wear.pl nie wpływa na cenę zamówienia.
5. Aktualne informacje o cenach Towarów i promocjach są dostępne na stronie www.made2wear.pl przy czym, każda promocja posiada oddzielny regulamin. Promocje nie łączą się ze sobą, chyba że co innego wynika z treści regulaminów promocji.

V. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie można składać wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.made2wear.pl.
2. W celu skorzystania z usług Sklepu zalecana jest uprzednia rejestracja w serwisie www.made2wear.pl. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych niezbędnych do procesu realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz adres e-mail.
3. Zamówień za pobraniem można dokonywać tylko po uprzednim zalogowaniu się w serwisie. Prawidłowo zarejestrowani oraz zweryfikowani przez sprzedającego Klienci mogą dokonywać zakupów za pobraniem.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu roboczym.
6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna, z wyłączeniem zamówień, które mieszczą się w zakresie tzw. umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość zwrotną na podany przez siebie adres e-mail z informacją o szczegółach zamówienia oraz z prośbą o jego potwierdzenie. Zamówienia nie potwierdzone nie podlegają przyjęciu do realizacji.
8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
a. w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze (wymagana wcześniejsza rejestracja) - po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia;
b. w przypadku zamówienia płatnego przelewem elektronicznym– w chwili autoryzacji transakcji;
c. w przypadku zamówienia płatnego przelewem – w chwili zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
a. błędnego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia (przez błędne wypełnienie formularza należy rozumieć również jego częściowe wypełnienie),
b. braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia prze Klienta zamówienia,
c. nieodebrania wysłanej do Klienta przesyłki.

10. Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres: biuro@made2wear.pl jedynie do momentu zapłaty ceny.
11. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia, przedłużenie czasu realizacji).
12. Do każdego realizowanego zamówienia dołączamy paragon, ewentualnie na życzenie kupującego fakturę VAT.
13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
14. Opłaty związane z przesyłką zamówionego Towaru ponosi Klient. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nieodpłatności dostawy w przypadku zamówień przekraczających określoną wartość. Dokładne informacje o kosztach dostawy opisane są na stronie www.made2wear.pl.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówione Towary w następujący sposób:

a. przelewem elektronicznym - za pośrednictwem serwisu internetowego oraz banku Klienta,
b. przelewem bankowym – zapłata za Towar realizowana jest przelewem na rachunek bankowy Sklepu 66 1240 3057 1111 0010 7865 0540 prowadzonym przez PKO SA,
c. za pobraniem – zapłata za Towar i przesyłkę odbywa się przy jej odbiorze.

VII. DOSTAWA

1. Dostawy zamówionych Towarów realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przesyłki realizowane są przez firmę kurierską współpracującą ze Sklepem.
3. Po otrzymaniu Towaru Klient powinien dokładnie sprawdzić otrzymany Towar.
4. Szczegółowe informacje o sposobach, czasie oraz koszcie dostawy przedstawione są na stronie internetowej made2wear.pl.

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z TOWARÓW

Przed rozpoczęciem korzystania z danego Towaru należy szczegółowo zapoznać się z wszelkimi informacjami producenta znajdującymi się na opakowaniu lub na załączonej do Towaru ulotce, w szczególności odnośnie użytkowania Towaru i jego konserwacji.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA I REKLAMACJE

1. Zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ((t j. Dz.U. z 2017 poz. 683), Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
a. Klient, składający oświadczenie o odstąpieniu, zobowiązany jest do jednoczesnego odesłania Towaru ( nie może nosić śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Sklep do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie, a jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy, a najtańszym środkiem transportu. Klient przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinien skontaktować się telefonicznie ze Sklepem w celu ustalenia zlecenia odbioru przesyłki.
b. Sklep zobowiązany jest zwrócić Klientowi zapłaconą przez niego cenę przelewem na wskazany przez niego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wraz z towarem i dowodem zakupu.
2. Każdy Klient ma prawo złożyć reklamację w razie stwierdzonej niezgodności Towaru z zamówieniem. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.
3. Przed złożeniem reklamacji klient ma obowiązek poinformować sklep (telefonicznie lub mailowo), aby sklep dokonał zlecenia odbioru przesyłki. W przypadku uznania reklamacji koszty pokrywa sklep. W przypadku odrzucenia reklamacji koszty pokrywa kupujący.
4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Jednocześnie z reklamacją należy odesłać Towar, którego reklamacja dotyczy. Towar winien być odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością.
5. Przed wysłaniem reklamacji w formie pisemnej zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.
6. W reklamacji Klient winien wskazać wybrany przez siebie sposób doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, tj. czy w razie uwzględnienia reklamacji wnosi o wymianę Towaru, obniżenie ceny, czy też o zwrot zapłaconej ceny.
7. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy zgłosić bezzwłocznie. Do reklamacji należy załączyć informacje na temat daty i sposobu doręczenia Towaru, a w miarę możliwości także informacje na temat doręczyciela.
8. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.
9. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.
10. W przypadku dostarczenia Towaru niezgodnego z zamówieniem, koszt odesłania pomylonego produktu oraz przesłania Towaru prawidłowego, ponosi Sklep. Zwrot kosztów odesłania Towaru następuje przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
11. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
12. Reklamacje i wszelką korespondencję wymagającą formy pisemnej, w tym oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz zwroty Towarów należy kierować na adres wskazany w części I. Regulaminu.
13. W każdym przypadku, gdy Klient odsyła/zwraca Towar zobowiązany jest do załączenia do niego rachunku lub faktury.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest „PIO-POL” Paweł Kwiatkowski, Piotr Kwiatkowski Spółka Cywilna z siedzibą w Ustroniu (95-073) przy ul. Wiśniowej 22/23, Poczta Grotniki.
2. Przetwarzanie danych podanych przez Klientów odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ( RODO ).
3. Klient składając zamówienie podaje swoje dane dobrowolnie.
4. Sklep gwarantuje, iż podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane tylko dla celów niezbędnych dla realizacji zamówienia.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, dokonywania w nich zmian, a także żądania ich usunięcia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania strony www.made2wear.pl oraz Towarów udostępnianych przez Sklep należy zgłaszać na adres: biuro@made2wear.pl lub pisemnie na adres wskazany w części I. Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
3. Dodatkowe informacje uzupełniające Regulamin stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta (t j. Dz.U. z 2017 poz. 683).

 

Załącznik nr 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium